Premier League Golden Boot Archive

 

Year

First Grade Winner

Reserve Grade Winner

2006

Adam Bosward(PEN) - 17 Goals

 Brendan Carrig(STA) - 11 Goals
2007

-

-
2008 Adam Bosward(PEN) - 12 Goals
 Sam Matthews(WPH) - 18 Goals
2009 Adam Bosward(PEN) - 12 Goals
Ben Pike(THL) - 12 Goals
Brad Glassock(STA) - 14 Goals
2010 Tim Gledhill(YMA) - 11 Goals
Sam Matthews(WPH) - 13 Goals
Kevin Iredale(WPH) - 13 Goals
2011 Chris Allan(PEN) - 14 Goals
Danny McMurray(STA) - 9 Goals
Damien Suplina(THL) - 9 Goals
Tim Green(PEN) - 9 Goals
2012  Paul Knipler(KEN) - 18 Goals
Danny McMurray(STA) - 12 Goals
2013  Paul Knipler(KEN) - 18 Goals

Tim Green(PEN) - 14 Goals

2014 Peter Cejka(PHD) - 15 Goals
Blake Rosier(PHD) - 11 Goals
2015 Tim Green(PEN) - 19 Goals
Sam Pintabona(KEN) - 13 Goals
2016 Tim Simpson(KEN) - 13 Goals
Anthony Manassa(WPH) - 12 Goals
2017 Kane Glavicar(WPH) - 24 Goals
 Amos Jacobs(NER) - 10 Goals
2018    
2019    
2020    
2021    

 

Tipping Comp Archive

 

YEAR

WINNER

RUNNER UP

2006
   
2007
   
2008    
2009    
2010    
2011    
2012    
2013    
2014    
2015    
2016    
2017    
2018    
2019    
2020    
2021